رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
عدالتخواه کیست؟

در شب‌های محکومیت تروریسم و در روزهایی که عدالت نقل زبانها و محفل‌هاست، سخنگوی عدالت‌خانه! و  وزیری که بر اساس وظیفه‌اش بایستی عدالت! بگستراند در روز روشن چنین دروغی می‌گوید.
وجداناً این وزیر بدنبال عدالت است یا آن وزیر کافری! که برای دفاع از حقوق یک ایرانی(زهرا کاظمی) منافع مادی کشورش را فدا می‌کند؟