رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نمایندگان معتاد و منافق
خب بسلامتی بعد از معضلات اجتماعی، معضلات سیاسی هم به مجلس مورد تائید امام زمان سرایت کرد و بعد از معتادین، منافقین هم در ترکیب مجلس شناسائی شدند.
دیروز بهنگام نطق نماینده ملایر، یکی از طرفداران بوداده، با فریادهای «مرگ بر منافق» فضای مجلس را مهرآلود کرد تا نمایندگان راه‌یافته به مجلس دقیقاً شیر فهم شوند و بدانند نماینده‌ی کدام امام زمان هستند و چرا؟ و تحت چه شرایطی نمایندگی‌شان لغو می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود با پایان یافتن کار بررسی مجلس و رای اعتماد به ورزای پیشنهادی، کار شناسائی نمایندگان منافق هم به پایان برسد و با آغاز کار پرونده هسته‌ای، نوبت به شناسائی نمایندگان جاسوس برسد!
                             ***
شاید کمی عجیب باشد ولی بنظرم این مجلس بزرگ‌ترین خدمت را به فرهنگ  ایرانی کرده است. چگونه؟
وقتی مردم ببینند در بین نمایندگان امام زمان معتاد، منافق، و جاسوس وجود دارد مقداری به باورهای غلط شک خواهند کرد و حداقل من‌بعد عکس کسی را در ماه نمی‌بینند!؟