رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سنبه باید پر زور باشه
مثالی افغانی می‌گوید:
یک افغان هرگز زیر بار زور نمی‌ره مگر زمانی‌که سنبه پر زور باشه;
و
مثالی عینی می‌گوید:
یک ظالم هرگز زیر بار عدل نمی‌ره مگر زمانی‌که سنبه پر زور باشه;
*
1- سه‌شنبه: بوش از دولت ایران خواسته فورا اکبر گنجی را آزاد کند.
2- چهارشنبه: خاتمی به هر وسیله قصد دارد اکبر گنجی را آزاد کند.
نتیجه‌: فردا, پس‌فردا معلوم می‌شود; ضمن این‌که بعضی‌ها بدون دستور هیچ کاری نمی‌کنند;