رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تو که ظالم نبودی
شش سال پیش در چنین روزی....
از ماه حزین متنفرم؛
تو که ظالم نبودی، با من هم نبودی؛
کار خودت بود؛ خیالی نیست،
در پایان؛
ملالی نیست جز ....

***************** برای خودم و به یاد نوشی؛