رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
هوا گرم است چسبد دوغ خیاری
بیا بشنو تو از رنگین کلامی
پس از عرض ادب و یک سلامی
روان گشته چو سیل، تحلیل جاری
هوا گرم است, چسبد دوغ خیاری!! D÷
*************************
نمی‌دانم تجربه کردن تا کجا باید ادامه یابد؟ البته بر بچه‌ترها حرجی نیست چون باید خیلی از مسائل را خودشان تجربه کنند اما خوب است بچه بتدریج که بزرگ‌تر می‌شود یاد بگیرد از تجربیات دیگران هم استفاده کند!؟ که هنر این است و بس. و صد البته اگر شکم بگذارد که شیخ اجل فرماید:
گر جور شکم نیستی، هیچ مرغ در دامِ صیاد نیوفتادی بلکه صیاد خود دام ننهادی....
اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب
شبی ز معده‌ی سنگی شبی ز دلتنگی