رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سوت پایان بازی
*
خب. اینم از این. حالا چکار کنیم؟
جان‌کوچولو: من همیشه دوست داشتم مثل «رابین‌هود» باشم.
جان‌بزرگه: لابد منم باید بشم «جان‌کوچولوت!؟»