رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
گزارش مهم
هر کس این گزارش ِمهم را با دقت بخواند; نیازی ندارد به تحلیل‌های بی سر و ته کارشناسان و صاحب‌نظران در رادیوها، تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها‌ و... در مورد رفتار امریکا در قبال ایران توجه کند.
از جعفرخان فرنگی شنیدم مقالاتی که درFareign Affairs منتشر می‌شه یعنی پلوتیک‌هایی که باید اجرایی بشن. راست و دروغش با خودش. ما که این چیزا حالی‌مون نمی‌شه اما وقتی جعفرخان راپورت (گزارش بالا) را به زبان خودمان خواند، الحق والانصاف مخ‌کوب شدم. دروغ چرا; تا قبر.آ..آ...آ.