رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
فقط یک بوسه
*
مایل بودم بوسه‌ای به لب‌های خشک و پژمرده ایشان بزنم ولی شرم کردم.
(از خاطرات یک کاندیدا، سوم خرداد68)
**
سعید، البته از نوع مرتضوی‌اش. کجایی;
بدو بگیرش! خودش کتباً اعتراف کرده