رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
قدرت یعنی همین

چه بسیار انسان‌های پاک که به ناچار رفتند.
چه بسیار انسان‌های ناپاک که با آچار آمدند!
*
و این‌ها با خنده بالا کشیدند!!