رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
عشق ایمیلی
طنزی از هادی خرسندی
***
به pc مرا گرچه بی میلی است
دلم در پی یار ایمیلی است
به آن یار ایمیلی از من سلام
عزیز من @ ها‌ت‌میل دات‌کام
پس از تایپ subject و عرض ادب
سر سطر shift و ته جمله tab
کجائی که دردت به جانم شتافت
نگاهم کن از windowی مکروسافت
دوباره غم دوریت عود کرد
روانم بسی غصه download کرد
دریغا که با آنهمه حال و حس
دلم mouse دست تو شد ، cordless
نخواهد بجز راحت یار من
دل software ، نرم افزار من
ندارد وفا بر طرفدار تو
دل hardware، سخت افزار تو
مرا خود نه ویروس در format است
که اندوه و افسوس از غربت است
ببخشا اگر شکوه آغاز شد
که file سر درد دل باز شد
بیا نازنین کار نیکی بکن
به reply عشقم clickی بکن
بیا save کن عشق من بی edit
بیا پیش از آنی که گردم delete

21/5/2005- هادی خرسندی