رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
پر سیمرغ به کارم نمیاد
پر سیمرغ به کارم نمی‌آد. قصه نگو...

هیچ قدرتی مردمانش را زبون و پست نمی‌بیند مگر آن‌که از قبل با اربابان خارجی هماهنگی کرده باشد و یا این‌که از جنس صدام باشد که البته این دومی نیاز به عرضه‌ای خاص دارد.
**************************
تاریخ تنها این را به ما می‌آموزد که هیچ‌کس از آن نیاموخت. هگل