رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
با هر سازی می سازم

مارگیری


خیال نکن مرتاضم، می‌رقصه مار با سازم
وقتی که لازم بشه، با هر سازی می‌سازم
بیا ببین عزیزم، دنیا خیلی قشنگه
توی غروب دریا‌، کوسه عین نهنگه
بیا بیا تماشا، دارم می‌رم به بالا
یه کف بزن لال نشی، بلند بگو ای والله