رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
گنجی به مرخصی آمد
بالاخره اقدامات نتیجه داد و گنجی به مرخصی یک ماهه آمد.
عکسهای اختصاصی
مصاحبه مطبوعاتی گنجی