رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تفسیرهای متناقض
اولی: مگه اینا در پاریس به توافق نرسیده بودن؟
دومی: در چه موردی؟
*
اولی: همون که واسه اروپائی‌ها عیدی هم داشت؟
دومی: عیدی دیگه چیه؟
*
اولی: بابا همون پیشنهادهای محرمانه عیدی به اروپا رو میگم دیگه؟
دومی: آهان، عیدی رو خارجیا می‌گیرن گرونی به ما می‌رسه!!
*
اولی: میگن اون عیدی هم افاقه نکرده
دومی: چرا؟
*
اولی: اونا میگن تفسیر ما این بوده، اینا میگن تفسیر ما اون بوده!
دومی: خب توافق‌نامه رو شفاف و جوری می‌نوشتن که این‌جوری نشه
*
اولی: توافق‌نامه شفافه اما نمی‌دونم مشکل کجاست؟
دومی: اروپایی‌ها که قانون‌هاشونو بدون مشکل اجرا میکنن شاید مشکل از اینوره و فکر کردن می‌تونن توافق‌نامه رو مثه قانون اساسی تفسیر کنن!!