رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
چی بود. چی شد. چرا؟
چی بود:
*
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
*
*
چی شد:
*
ما زنده از آنیم که رو دار جهانیم
موجیم که آرامی دریا عدم ماست
*
*
چرا؟
*
زندگی نیست جز موجی سرگردان
یا موج‌سوار باش یا که بگیر خفقان