رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خواستگاری هست؟
عَمه ای صد ساله دارم من

شوهرش پنجاه سالی پیش از این ، مُرده ست

بعضی از بد خواه مَردم نیز می گویند :

او ز دست کارهای عمه ام ، بیچاره سَّم خورده ست

عمه ام سَربار خرج بنده در این عهدِ وا نفسا ست

زندگی اندر جوارش سخت و طاقت سوز و جان فرسا ست

آی مَردم :

در شما آیا جوان ساده ای خام و مجّرد نیست ؟

عمه ام شاید زمانی

دختری شاد و شیرین زبان بوده ست !

شاید آن ایّام بر خلافِ گفته ی بد خواهِ مَردم

مهربان بوده ست !

حال باز هم ، او را نمی خواهید؟

چند روزی پیش عمه ام شکوا کنان می گفت :

آه ملّا جان ! من این جا بس دلم تنگ است

بر خیز

از میان خواستگاران شوهری بابِ پَسَندِ خویش پیدا کن

خِیر بینی ، خیز و قفل بسته ی بختِ مرا وا کن

گویم آخر عمه جان :

این ها که می گویی شایعاتی بی پَر و بی پا ست

عمه ام در حرفش امّا سخت پا بر جا ست

پس جوابش میدهم این سان :

عمه جان ، آیا گمان داری برایت خواستگاری هست ؟

می دهد پاسخ :

گر کُنی بالا برایم دست ، آری هست ، آری هست !

--------------------------- طنز گل آقائی

// ایام به کام //