رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سال خروس یا مرغ؟
پیشینیان دوازده حیوان را نام برده و اعتقاد داشته اند که به ترتیب هر ساله یکی از آنها زمین را بر دوش می کشد. در این ترتیب بعد از میمون نوبت به مرغ می رسد و نامی از خروس برده نشده است.
البته ما قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک گروههای فمینیست و یا تبعیض جنسیت و سایر اقصاد را نداشته و نخواهیم داشت و خدائیش فقط دنبال شفاف سازی هستیم و می خواهیم بدانیم سال مرغ مگر چه ایرادی داشته که تبدیل به خروس شده؟ همین.
بنظر ما هیچ ارتباطی هم بین تعیین امام جماعتهای زن در امریکا – سریال خوش غیرت و سال خروس وجود ندارد.
*************
ایام به کام