رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تناقضات مهم
نمونه هایی از تناقضات مهم که روزانه با آن مواجهیم:
قیمت نفت بالا می رود ولی مردم فقیرتر می شوند.
متخصصان بیشتر می شوند ولی مشکلات بیشتر می شود.
داروها بیشتر می شوند ولی سلامت کمتر می شود.
غذاها بیشتر می شوند ولی تغذیه کمتر می شود.
واعظان بیشتر حرف می زنند ولی کمتر به حرفهایشان عمل می کنند.
قضات بیشتر می شوند ولی عدالت کمتر می شود.
کتابها بیشر می شوند ولی کتابخوان کمتر می شود.
تولید کنندگان بیشتر زحمت می کشند ولی کمتر سود می برند.
واسطه ها هیچ زحمتی نمی کشند ولی بیشترین سود را می برند.
مساجد بیشتر می شوند و نمازخوان ها کمتر می شود.
درآمدها بیشتر می شوند ولی قدرت خرید کمتر می شود.
ارزش مال بالا می رود و ارزش جان پایین می رود.
چادرها جلوی دانشگاه آزاد به سر میروند و برعکس موقع خروج به درون کیف خانمها میرود.
قاتلها و دزدها ول می چرخند ولی اندیشمندان و وبلاگ نویسها اعدام و زندانی می شوند.