رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
درسهایی از زندگی
در زندگی، متضادِِ شجاعت، ترسو بودن نیست.
متضاد شجاعت پیروی کور کورانه و کپی کردن روش زندگی دیگران است.
ممکن است سالهای برگشت ناپذیری را صرف «پیروی از دیگران» کرده باشید در صورتی که از این مسئله غافلید که همان افراد در حال «تقلید از خود شما» هستند!!
چه چیزی باعث می شود که در زندگی، رفتارها و نوع تصمیم گیری و دیدگاه هایمان کپی برداری از دیگران باشد؟
چرا اگر دوستان ما تحصیلات خاصی دارند یا جای خاصی زندگی می کنند یا کارهای دیگری در زندگی شان انجام می دهند ما هم باید همان کارها را بکنیم؟
شاید بهتر باشد راه و روش مطلوب و فراخور نیازهای روحی و شخصیتی خودمان را در زندگی پیش بگیریم.
حیف نیست زیبایی و تقدس زندگی با این پیروی های کور کورانه به عذاب و ناراحتی تبدیل شود!؟