رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
پیروزی بر لشکریان غم
زردی من از تو
سرخی تو از من
*************
بچه های محله از صبح هیزم جمع کرده اند. به محض تاریک شدن هوا شعله ها به هوا بر می خیزند. دسته دسته افرادی که اغلب نوجوان هستند شادی کنان از روی شعله ها می پرند. زردی من از تو / سرخی تو از من. و بعد با تمام وجود ترقه ها را به زمین می کوبند. انگار که می خواهند با این ترقه تمام غم و غصه ها را منفجر کنند. دود و صدای ترقه ها فضای محله را جنگی می کند. بعد همه با هم شعرهای شاد می خوانند، دست می زنند، می رقصند و پیروزی بر لشکریان غم و اندوه را جشن می گیرند.