رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
از کرامات شیخ ما
زلزله رخ می دهد، فاجعه به بار می آید.
برف می بارد، فاجعه به با می آید.
باران می بارد،خیابانها چال و چول می شوند، سیل می شود و فاجعه به بار می آید.
******************
زلزله نیاید کره زمین منفجر می شود.
برف نیاید رودها، دریاچه ها و آبهای زیر زمینی خشک می شوند.
باران نیاید خشکسالی بیداد می کند و طبیعت می میرد.
*****************
زلزله باید بیاید همانطور که برف و باران باید ببارد.
دو راه بیشتر نداریم:
الف- تنبلی، بی خاصیتی و ندانم کاری هایمان را به حساب تقدیر بگذاریم، و بگذرانیم همانطور که می گذرانیم.
ب- آستین ها را بالا بزنیم و با خلاقیت و استفاده از تجربیات بشری این انرژی های رها شده را مهار و به خدمت بگیریم و یا حداقل برای مردم امنیت ایجاد کنیم.
****************
شیخ ها هم هر چه کرامت دارند را برای مقابله با دمکراسی و حفظ قدرت هزینه می کنند! و برای دفع خطرات از ام القرا درمانده اند.
بابا یه هنری- یه خاصیتی- یه کاری. حکومت که فقط پیام دادن نیست. لااقل یه کرامتی
از کرامات شیخ ما این بود ----- شیره را خورد و گفت شیرین بود