رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
مناجات نامه رایانه ای
ای خدا HARD دلم FORMAT مکن
FIELD من را خالی از برکت مکن
OPTION غم را خدایا ON مکن
FILE اشکم را خدایا RUN مکن
DELTREE کن شاخه های غُصّه را
سردی و افسردگی را، هر سه را
JUMPER شادی ، بیا تا SET کنیم
سیستم اندوه را RESET کنیم
نام توPASSWORD درهای بهشت
آدرس E-MAIL سایت سرنوشت
ای خدا روز ازل CAD داشتی
MOUSE بود اما مگر PAD داشتی
که چنین طرح 3D را می زدی
طرح خود بر روی CD می زدی
ای خدا از بَهر ِما ایمن فرست
بهر دلهای پر آتش FAN فرست
تا نیافتد BUG در اندیشه مان
تا که ویروسی نگردد ریشه مان
ای خدا حرفِ دلم با کی زنم
HELP خواهم من که F1 می زنم