رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
امیرکبیر قهرمان یا خائن؟
تاریخ در کشورهای عقب مانده هم حکایت جالبی دارد. هر کس به قدرت می رسد تاریخ را مطابق با خواست و سلیفه اش تغییر و در متون درسی – فیلمها و ... می گنجاند و بیچاره مردمی که یک عمر فردی را قهرمان می دانسته اند ولی بعد متوجه می شوند که این قهرمان خائنی بیش نبوده است و یا برعکس فردی که در تاریخ خائن قلمداد شده قهرمان بوده است.
روزنامه ایران مورخه شنبه 28-9-83 در صفحه 16 و 17 مصاحبه ای را با دکتر پیروز مجتهدزاده تحت عنوان تاریخ خلیج فارس انجام داده که واقعا جالب و خواندنی است. دکتر مجتهدزاده در این مصاحبه ضمن تشریح تاریخ خلیج فارس به سندی اشاره می کند که بر مبنای ان امیر کبیر به انگلیسی ها اجازه داده تا سفاین ایرانی را در خلیج فارس بازرسی کنند. او همین اجازه نامه را موجب تشکیل شیخ نشین های عرب می داند در حالی که معتقد است حاج میرزا اقاسی شجاعانه با این درخواست از جانب انگلیس مخالفت کرده است. همچنین معتقد است که میرزا اقا خان نوری در قضیه هرات شجاعانه با مواضع انگلیس مخالفت کرده است.
-------------------------
1-دکتر مجتهدزاده فردی نیست که بدون تحقیق و بررسی موضوعی تاریخی را به چالش بکشد و حتما اسناد لازم برای اثبات ادعایش بخصوص از منابع خارجی و بی طرف را در اختیار دارد.
2- اینگونه بحثها اگر بصورت مناظره و بصورت زنده از سیما پخش شود موجب اگاهی مردم و زدودن تحریفات از تاریخ می شود.

برچسب‌ها: