رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تصمیم رنگین کلامی
کاریز خوش دارد خیال کند که
رودها
تنها برای آب رساندن به او بوجود آمده اند.
------------------------------ تاگور
ذات نایافته ازهستی بخش
کی تواند که کند هستی بخش
کهنه ابری که بود زاب تهی
کی تواند که دهد آب دهی
-----------------------------
فکر می کرد تا حدودی به اینترنت معتاد شده به همین خاطر با خودش عهد کرد تا مشاهده ی رنگین کمان در اسمان به دنیای مجازی وارد نشود.
هر چند این انتظار سه ماه طول کشید ولی او باید این بار هم خودش را اثبات می کرد.