رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
علت تباهی
تاریخ تنها این را بما می آموزد که هیچکس از آن نیاموخت/هگل
1- سلطان سنجر را در آن وقت که به دست غزان گرفتار شده بود پرسیدند علت چه بود که ملکی بدین وسعت و آراستگی که تو را بود چنین مختل شد ؟
گفت کارهای بزرگ به مردم خرد فرمودم و کارهای خرد به مردم بزرگ که مردم خرد کارهای بزرگ را نتوانستند کرد و مردم بزرگ از کارهای خرد عار داشتند . هر دو کار تباه شد و نقصان به ملک رسید.
2- سلطان منبر را در آن وقت که به دست افغان گرفتار شده بود پرسیدند علت چه بود که چهار تا افغان جرات پیدا کردند و تاختند بر تاج و تخت سلطان ؟
گفت نهی کردیم رعیت را از شادی در اصفهان و ایضا تفرج در کناره های الله وردیخان و امر کردیم به تجمع سیاسی و عبادی در آدینه گان و ایضا وعظ و خطابه در هر زمان و گند زدیم به تاریخ ایران
3- سلطان افسر را در آن وقت که به دست خزان گرفتار شده بود پرسیدند علت چه بود که ملکی بدین ثروت و قدرت که تو را بود چنین مختل شد ؟
گفت کارهایی بی سپاس برای مردمی ناسپاس انجام دادیم و به پند خواجه تاجدار گوش ندادیم. خواجه فرمود برای ادامه ی حکومت مردم را گرسنه نگهدار ولی من گفتم که در کشورهای عقب مانده رفاه مقدمه ی دمکراسی پایدار است.
4- سلطان اصدم را در آن وقت که به دست بازان گرفتار شده بود پرسیدند علت چه بود که ملکی بدین ثروت و قدمت که تو را بود چنین مختل شد ؟
گفت پا گذاشتیم در سرزمین شیران و بعد هم جزیره بوبیان و پنداشتیم ملت را به گوسفندان و ذبح کردیم اکراد و سپس شیعیان و باور نکردیم تاریخ ظالمان.
5- سلطان اختم را در آن وقت که به دست خبرنگاران گرفتار شده بود پرسیدند علت چه بود که ملکی با این ثروت و پشتوانه مردمی که تو را بود چنین مختل تر شد ؟
گفت زدیم حرفهائی گنده تر از دهانمان و بالا نزدیم آستین هایمان . دو صد هزار گفته بافتیم و نیم کردار نینداختیم . چشمانمان را به آسمان و ستارگان دوختیم و فرصتها را از دم سوختیم . با دست راست نامه پراندیم و با دست چپ هم ... را خاراندیم . پاهایمان را اعم از چپ و راست محکم بر روی سر و دم گربه کوبیدیم و پس از استقرار با تمامی قوا .... بعد با دندان سیفون را کشیدیم و کلی هم خندیدیم . به اکثر رهبران در دنیا پندیدیم اما نفهمیدیم چرا خودمان هی گافیدیم ؟ مشکلات را از چشم اندیشه و تاریخ دیدیم غافل از اینکه خود دهکی از تاریخ را سلطیدیم .
جوانان_ آزادی و ... ( کات کات/ بریم بچه ها )