رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
در جستجوی حقیقت
آنان که فانوسشان را بر پشت می برند
سایه ها شان پیش پایشان می افتد!
------------------------------------- تاگور