رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
?زندگي از نگاه ديگران
*عاشقان*
زندگي نيست جز حرف محبت به كسي
ورنه هر خاروخسي زندگي كرده بسي
*جاهلان*
زندگي نيست جز خون دل خوردن
اولش مرگ و آخرش مردن
*سياستمداران*
زندگي نيست جز يك موج سرگردان
يا موج سوار باش يا كه بگير خفقان
*كارمندان*
زندگي نيست جز دوسه روز اول ماه
مابقي شرمندگيست عزيزم روم سياه
*بازاريان*
زندگي نيست جز فريب وچاپيدن
يك كمي خير و يك بانك بر چيدن
*سربازان*
زندگي نيست جز ايست بعدش هم خبردار
اگر نگرفتي كلاغ پر بعد هم طي رو بردار
*رانندگان*
زندگي نيست جز جاده اي پيچدارو بي تابلو
واي خدا سر پيچ پنچر شدم پس اين جك كو؟
*وبلاگ نويسان*
زندگي نيست جز بازي با قالب و پستمون
بسه واسه امروزخداحافظ عمو جون