رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سخنان سعدی در هزاره سوم
دو كس رنج بيهوده بردند و سعي بي فايده كردند
يكي آنكه درس خواند و نمرد و ديگر آنكه كار كرد تا بمرد
*********************************
گر دو صد دكترا خواني ----------- يا شوي تراكتور روماني
تا كه رانت را نپيمايي ----------- تو هميني بجان خاندائي
********************************
درس چندان كه بيشتر خواني چون كلك در تو نيست ناداني
يكي را گفتند: تاجر بي كلك به چه ماند
گفت: به الاغي خوش پالان
********************************
آقا زاده اي را گفتند: پدرت با كمك دوستان يك ماشين دست دوم
به اقساط خريد تو اين همه پول از كجا آورده اي؟ گفت: باد آورد
هر كجا كه بوي پول آمد كيسه را در همان مسير گشودم
گفتند: چرا غیر آقازاده نمی تواند ببوید
گفت: آنان که نمی توانند ببویند , "ببو"یند
مرد آن است كه ببويد نه آنكه جاهل بگويد
********************************
شامه اي خواهم كه جويد بوي پول
از ميان جوي خون يا جوي بول
پول دواي هر دردي است و فراهم مي كند هر نعمت
بي پولي درد بي درمان است و موجب هر نقمت
آنكس كه پول دارد رود به فضا و بي پول سپارد خود را به قضا
********************************
قدر پول پولدار شناسد قدر گوهر گوهري
قدر رانت رانتخوار شناسد قدر بابا را بني
******************************