رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
فاش مي گويم و ار گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم


خیام