رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
هر روز دلم به زير باري دگر است
در ديده من ز هجر خاري دگر است
من جهد همي كنم قضا مي گويد
بيرون زكفايت تو كاري دگر است