رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بهم بگو ماشاءالله
- بهم بگو ماشاءالله
- چرا؟
- چون دوستام بعد از عمری عرفان و مراقبه هنوز به خدا وصل نشدن اما من باتفاق خانواده‌ی محترم! و با فتوای مشکینی یک‌روزه جزء اولیاءالله شدیم.
- چه جالب، اما چطوری یک‌روزه داخل اولیاءالله شدید؟
- خیلی ساده، با تعویض شناسنامه. از امروز طبق شناسنامه‌ی جدید؛ پدرم را روح‌الله، مادرم را زینت‌الله و پسرم را هیبت‌الله صدا بزن.
- ماشاءالله! همه وصل شدین به الله
- آره دیگه
- خب، حالا خودتو چی صدا بزنم؟
- بابا تو دیگه کی هستی، خب معلومه؛ بهم بگو «ماشاءالله»