رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خواندیم، دیدیم، می‌بینیم
الف- در تاریخ خواندیم، بعد از آن‌که ژنرال‌های جنگ طلبِ ژاپنی مجبور به تسلیم کشورشان شدند، سران‌شان آن قدر شجاعت داشتند که دسته‌جمعی خودکشی کنند و مابقی‌شان آن قدر شعور داشتند که بفهمند بایستی خودشان را از جلوی چشم مردم گم و گور کنند.
ب- در تاریخ دیدیم، گروهی که با مشاوره‌هاشان یک دفاع پیروزمندانه‌ی مردمی را به جنگی هشت ساله تبدیل کردند، در نهایت جام زهر را در گلوی یک‌نفر ریختند و خودشان با پررویی به سیاست‌گذاری جدید پرداختند. انگار نه انگار که ...
ج- در تاریخ می‌بینیم، کسانی که با سیاست‌هایشان پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت فرستادند چه رفتاری خواهند داشت؟
*
1- تن‌تن در خرم‌آباد
2- آمریکا خواستار ادامه فشار جهانی بر ایران شد.
3- تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه‌های اتمی